Near Metro Station  :
 Shastri Nagar ( 2 K.M )
 Pratap Nagar ( 2 K.M )