Near Metro Station  :
 City Cyber Metro Station ( 0 K.M )
 DLF Phase 2 ( 1 K.M )