Near Metro Station  :
 Uttam Nagar East ( 0 K.M )
 Uttam Nagar West ( 1 K.M )