Near Metro Station  :
 Durgabai Deshmukh South Campus ( 1 K.M )
 Dhaula Kuan metro station ( 2 K.M )