Near Metro Station  :
 Inderlok Metro Station ( 0 K.M )
 Ashok Park Main ( 1 K.M )