Near Metro Station  :
 Uttam Nagar West ( 0 K.M )
 Nawada metro station ( 1 K.M )